ทำเนียบบุคลากร


team member

อาจารย์สุดา เหตระกูล


ผู้รับใบอนุญาต
ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 50 ปี

การศึกษา : B.SO.ED (-) Tufts University; USA.

team member

ครูเพทาย ทรงวงษ์


ผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา
ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 40 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

team member

ดร.ปฏิภาณ เหตระกูล


ผู้จัดการ
ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 25 ปี

การศึกษา : 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ด้านบริหารองค์กร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องวิทยานินพธ์ : รูปแบบการจูงใจในการปฏฺิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ ดร.ปฏิภาณ เหตระกูล

 

ผลงานทางวิชาการ

 

team member

ครูปรานี เฉียงลิบ


ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 25 ปี

การศึกษา :

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญา  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา  บริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องวิทยานินพธ์ : ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการ