แนวการสอนของโรงเรียนเป็นหลักการ “พหุปัญญา”

การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นสำคัญ (Child-Centered) และให้หลักทางพหุปัญญา หมายถึง ความฉลาดเป็นสิ่งที่มาจากสมองในการตัดสินใจมีคุณลักษณะทางปัญญา หาเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็น และมีการพัฒนาหลายด้านในเวลาเดียวกัน เช่น ทางคณิตศาสตร์ ศิลปะการดนตรี การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทางด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใสมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ Mr. Howard. Gardener ได้กล่าวไว้ว่า พหุปัญญา เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงทั้ง 8 ด้าน ดังนี้

       » ปัญญาด้านปฎิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น แสดงความคิดเห็นต่อกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวต่อกัน

       » ปัญญาด้านปฎิสัมพันธ์ต่อตนเอง รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ต่อการเรียน และมีระเบียบวินัย

       » ปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล มีความคิดแก้ปัญหาผิดถูกในเชิงคณิตศาสตร์

       » ปัญญาด้านหาพื้นที่ มโนภาพได้ดี มองเห็นภาพได้ถูกต้องในเชิงไหวพริบ เช่น ภาพไขว้สลับไปมา

       » ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ใช้คำพูดได้เหมาะสมในขณะกำลังเคลื่อนไหว เช่น กระโดด หัวเราะ

       » ปัญญาทางด้าน คำ-ภาษา จดจำคำ พัฒนาการฟังและการแยกคำได้ถูกต้อง

       » ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลง จัดกลุ่มคำ เช่น อากาศร้อน ฝนตก ท้องฟ้าสว่าง

       » ปัญญาด้านดนตรี สัมผัสตัวโน๊ต แยกแยะจังหวะเสียงในเพลง

ดังนั้น โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช จึงได้นำแนวทางการสอนพหุปัญญาและแนวการสอนเฉพาะสาขามาผสมผสานกัน มุ่งเน้นทักษะต่างๆ เช่น ฟัง พูด อ่าน อย่างมีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาโรงเรียนว่า “วิชาการดี มีระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม”

ส่วนอนุบาลยังมีแนวการสอน “PROJECT APPROCH” จัดเป็นกลุ่มๆ รู้จักการเปลี่ยนแปลง เช่น การปลูกถั่วงอก ทำเป็นรายงานรูปเล่มจดบันทึกไว้