ทำเนียบบุคลากร

อาจารย์สุดา เหตระกูล

ผู้รับใบอนุญาต
ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 50 ปี

การศึกษา : B.SO.ED (-) Tufts University; USA

ครูเพทาย ทรงวงษ์

ผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา

ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 40 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ปฏิภาณ เหตระกูล

ผู้จัดการ

ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 25 ปี

 

การศึกษา : 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท ด้านบริหารองค์กร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
• ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• ปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องวิทยานินพธ์ : รูปแบบการจูงใจในการปฏฺิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ ดร.ปฏิภาณ เหตระกูล

» ผลงานตีพิมพ์ ปฏิภาณ เหตระกูล และศักดิ์ชัย นิรัญทวี.(2561)

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 132-144

» ผลงานตีพิมพ์ ปฏิภาณ เหตระกูล และศักดิ์ชัย นิรัญทวี.(2561)

การวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 7(1).

ครูปรานี เฉียงลิบ

ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

ประสบการณ์การสอนและการบริหารมากว่า 25 ปี

 

การศึกษา :

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญา  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา  บริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องวิทยานินพธ์ : ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร